ID bài viết: 000082875 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Hướng dẫn sử dụng Phần cứng nguyên thủy cấp thấp: Các vấn đề đã biết

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nguyên thủy cấp thấp, Phiên bản 3.0

Mục 2, Tham chiếu Nguyên thủy, hiển thị danh sách các nguyên thủy với ghi chú 1 chỉ được hỗ trợ trong các thiết bị Stratix® III và Cyclone® III. Điều này không chính xác; các nguyên thủy sau đây chỉ được hỗ trợ trong các Cyclone III:

  • ALT_OUTBUF_TRI_DIFF
  • ALT_IOBUF_DIFF
  • ALT_BIDIR_DIFF

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® III
FPGA Cyclone® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.