ID bài viết: 000082746 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 30/09/2011

Trình biên dịch IP cứng do Bộ dựng SOPC tạo ra cho các biến thể PCI Express có thể vi phạm yêu cầu tần số cập nhật FC

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Đặc điểm kỹ thuật PCI Express yêu cầu thông tin kiểm soát luồng được cập nhật sau mỗi 30 ±50%. Một số Trình biên dịch IP do SoPC Builder tạo ra để triển khai IP cứng PCI Express có thể vi phạm yêu cầu đó để cập nhật FC ưu tiên thấp. Vi phạm này có thể xảy ra nếu cập nhật priority FC và cập nhật FC ưu tiên thấp dự kiến sẽ được cập nhật được truyền cùng lúc. Trong trường hợp này, FC ưu tiên thấp cập nhật có thể không được truyền qua điểm cuối. Tuy nhiên, vấn đề này không ảnh hưởng đến hiệu suất phần cứng.

  Vấn đề này ảnh hưởng đến Trình biên dịch IP cho việc triển khai IP cứng PCI Express được tạo ra trong SoPC Builder.

  Độ phân giải

  Vấn đề này không có giải pháp khắc phục.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản Trình biên dịch IP trong tương lai cho PCI Express.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.