ID bài viết: 000082668 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 12/09/2018

Khi sử dụng IP cứng Intel® Stratix® 10 FPGA E-tile cho Ethernet Intel® FPGA IP, tước khung quá khổ có thể gây ra các khung không hợp lệ được trình bày cho logic người dùng.

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Khi IP cứng E-tile cho Ethernet Intel® FPGA IP RX MAC nhận được kích thước khung >= 65536 và enforce_max_frame_size được bật, đầu ra khung từ RX MAC sang logic người dùng sẽ được cắt ngắn xuống kích thước khung được chỉ định bởi cài đặt max_rx_frame_size . Một khung không hợp lệ thứ hai sẽ xuất ra từ RX MAC sang logic người dùng từ byte-65536 đến cuối khung siêu lớn.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục hoặc khắc phục sự cố này.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của phần mềm Intel® Quartus® Prime.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 TX
  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.