ID bài viết: 000082534 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 13/05/2019

Làm cách nào để xác định sự mất liên kết khi sử dụng IP cứng Intel® Stratix® 10 E-Tile cho Ethernet Intel® FPGA IP ở chế độ 100G với PCS (528.514)RSFEC hoặc PCS (544,514)IP RSFEC?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Hiện không có cổng tiếp xúc trên IP cứng Intel® Stratix® 10 E-tile cho Ethernet Intel® FPGA IP khi ở chế độ 100G với PCS (528,514)RSFEC hoặc PCS (544,514)IP RSFEC cho thấy mất sự liên kết.

  Độ phân giải

  Điều này đã được sửa trong phần Intel® Quartus® Prime v18.1.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.