ID bài viết: 000082527 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 18/06/2018

Tại sao lỗi Intel® Stratix® 10 E-tile IP cứng cho Ethernet (10G/25G) TX Timestamp chỉ > 1 giây?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Ethernet 25G
 • IP FPGA Intel® Ethernet 10G MAC Độ trễ thấp
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Do sự cố trong Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 18.0 trở lên, IP cứng Intel® Stratix® 10 E-tile cho Ethernet (10G/25G) đôi khi sẽ phát hành dấu thời gian TX lớn hơn 1 giây so với dự kiến. Điều này gây ra lỗi không chính xác 1 giây trong dấu thời gian TX.

  Độ phân giải

  Một công việc có thể giải quyết vấn đề này là so sánh dấu thời gian TX với thời gian trong ngày (ToD) và sau đó trừ 1 giây nếu dấu thời gian lớn hơn 1 giây so với ToD.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành tiếp theo của phần mềm Intel® Quartus® Prime.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.