ID bài viết: 000082515 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/11/2011

Lỗi phụ kiện cho Cyclone thiết bị IV GX với chức năng 1000BASE-X/SGMII PCS

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong một thiết kế bao gồm chức năng 1000BASE-X/SGMII PCS và nhắm mục tiêu Cyclone thiết bị IV GX, thiết bị được sử REFCLK dụng đối với chức năng 1000BASE-X/SGMII PCS không có quyền truy cập vào GCLK Mạng. Khi bạn biên dịch thiết kế trong phần mềm Quartus II, mô-đun Fitter không thể phù hợp với thiết kế và báo cáo lỗi.

  Vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các thiết kế bao gồm 1000BASE-X/SGMII Chức năng PCS và thiết bị Cyclone IV GX.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục. Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản 11.0 của Tốc độ gấp ba Chức năng Ethernet MegaCore.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.