ID bài viết: 000082428 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 14/08/2012

Lỗi (169026): Ghim oct_rzqin không tương thích với ngân hàng I/O {bank}. Nó sử dụng SSTL-135 tiêu chuẩn I/O, có yêu cầu VCCIO 1,35V. Yêu cầu này không tương thích với cài đặt VCCIO của ngân hàng hoặc đầu ra hoặc chân hai chiều khác khi sử d...

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đang cố gắng triển khai giao diện DDR3L SDRAM bằng cách sử dụng IP bộ điều khiển dựa trên UniPHY. Giao diện DDR3L SDRAM sử dụng tiêu chuẩn SSTL-1.35V I/O, chân oct_rzq cũng yêu cầu tiêu chuẩn SSTL-1.35V I/O.

Lỗi (169026): Ghim oct_rzqin không tương thích với ngân hàng I/O {bank}. Nó sử dụng SSTL-135 tiêu chuẩn I/O, có yêu cầu VCCIO 1,35V.  Yêu cầu đó không tương thích với cài đặt VCCIO của ngân hàng hoặc đầu ra hoặc chân hai chiều khác trong ngân hàng bằng cách sử dụng VCCIO 2.5V.

Độ phân giải

Thực hiện tác vụ sau theo cách thủ công trong tệp QSF dự án của bạn:

set_instance_assignment -name IO_STANDARD "SSTL-135" -to oct_rzqin

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® V GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.