ID bài viết: 000082264 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Silicon sản xuất sẽ được lắp ráp trong các loại gói nào cho các thiết bị 5SGXEA4H3F35I3N, 5SGXEA5H3F35I3N và 5SGXEA7H3F35I3N?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Các thiết bị 5SGXEA4H3F35I3N, 5SGXEA5H3F35I3N và 5SGXEA7H3F35I3N sẽ được lắp ráp trong nắp kép (DPL).

Độ phân giải

Để biết thêm thông tin về Stratix® đóng gói thiết bị V, vui lòng tham khảo trang web Thông tin thiết bị đóng gói.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® V
FPGA Stratix® V GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.