ID bài viết: 000082212 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/02/2012

giao diện DDR2 mềm Arria V chỉ hỗ trợ mô phỏng và biên dịch

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Vấn đề này ảnh hưởng đến các sản phẩm DDR2.

  Giao diện DDR2 mềm nhắm mục tiêu Arria V hỗ trợ mô phỏng và chỉ biên dịch. Thời gian đóng và các tập tin lập trình (.pof) không được hỗ trợ.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục sự cố này.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong một phiên bản trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.