ID bài viết: 000082189 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 16/04/2015

Tại sao tôi nhận được lỗi thời gian trên IP cứng Intel® Arria® 10 cho tín hiệu pld_clk_inuse_hip_sync PCI Express?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong bản phát hành phần mềm Quartus® II 14.1, một số hạn chế đối với IP cứng Intel® Arria® 10 cho PCI Express bị thiếu.

  Đường dẫn đến tín hiệu pld_clk_inuse_hip_sync thể được đặt là đường dẫn sai.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy thêm các ràng buộc sau vào tệp ràng buộc cấp cao nhất (.sdc) của bạn sau bất kỳ derive_pll_clocks hướng dẫn nào:

  # Hạn chế của chân thử HIP SDC
  set_false_path -từ [get_pins -compatibility_mode *hip_ctrl*]
  set_false_path -from [get_pins -compatibility_mode *altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|altpcie_rs_a10_hip:g_soft_reset.altpcie_rs_a10_hip|hiprst*]
  set_false_path -to [get_registers *altpcie_a10_hip_pipen1b|pld_clk_inuse_hip_sync]
  set_false_path -từ [get_pins -compatibility_mode *|*reset_status_sync_pldclk_r*]
  set_false_path -từ [get_registers *altpcie_256_sriov_dma_avmm_hwtcl:apps|altpcierd_hip_rs:rs_hip|app_rstn]

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.