ID bài viết: 000082050 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/06/2014

Làm cách nào để ánh xạ cài đặt tỷ lệ nghiêng mô hình Quartus® II và IBIS-AMI cho Stratix® V GX và Arria® V GZ?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bạn có thể sử dụng bảng bên dưới để ánh xạ cài đặt tỷ lệ nghiêng mô hình Quartus® II và IBIS-AMI cho Stratix® thiết bị Stratix® V GX và Arria® V GZ.

Cài đặt Quartus II Cài đặt IBIS-AMI
5*_15ps
4*_30ps
3*_50ps
2*_90ps
1*_160ps

Con số tỷ lệ nghiêng IBIS-AMI được định nghĩa là máy phát xấp xỉ 20% - thời gian tăng 80%. Con số "ps" không nên được coi là định lượng và chỉ là nhãn xấp xỉ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GZ

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.