ID bài viết: 000081801 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 14/01/2015

Làm cách nào để thay đổi tĩnh các cài đặt PMA cho Arria V PCI Express PHY lõi?

Môi Trường

 • PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Để sửa đổi tĩnh các cài đặt PMA cho Lõi IP Arria® V PHY cho PCI Express (PIPE) và IP cứng cho PCI® Express, bạn có thể sử dụng các bài tập Tệp cài đặt Quartus® (QSF) sau:

  set_instance_assignment -name XCVR_TX_VOD_PRE_EMP_CTRL_SRC RAM_CTL -to
  set_instance_assignment -name XCVR_TX_VOD -to
  set_instance_assignment -name XCVR_TX_PRE_EMP_1ST_POST_TAP -to
  set_instance_assignment -name XCVR_TX_PRE_EMP_PRE_TAP -to
  set_instance_assignment -name XCVR_TX_PRE_EMP_2ND_POST_TAP -to

  Lưu ý rằng Arria® thiết bị V GX, SX, GT và ST chỉ hỗ trợ một lần nhấn trước và đây là lần đầu tiên sau khi nhấn.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Arria® V và FPGA SoC
  FPGA Arria® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.