ID bài viết: 000081776 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tín hiệu khóa DPA có phải là dấu hiệu của việc chuyển/thất bại dữ liệu trong các thiết bị Stratix II, Stratix II GX và Arria GX không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, tín hiệu khóa DPA không phải là dấu hiệu của việc chuyển/thất bại dữ liệu trong các thiết bị Stratix® II, Stratix II GX và Arria® GX.

Tín hiệu khóa DPA cho biết 1 hoặc 2 (tùy thuộc vào cấu hình altlvds) thay đổi pha. Khi lựa chọn chạm pha DPA di chuyển 45 hoặc 90 độ từ pha khóa ban đầu, khóa DPA sẽ hủy hiển thị. Nó sẽ không tái hiển thị cho đến khi lựa chọn chạm pha DPA di chuyển trong vòng 1 hoặc 2 pha chạm trong pha khóa ban đầu.

Ngoài ra, bạn có thể RX_RESET đặt lại DPA và cho phép nó khóa sang một chạm pha mới tối ưu cho các điều kiện hiện tại của giao diện.

Altera® khuyến nghị sử dụng logic phát hiện lỗi để kiểm tra lỗi dữ liệu vì sự thay đổi pha có thể hoặc có thể không ngụ ý sự cố dữ liệu.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

FPGA Stratix® II GX
FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.