ID bài viết: 000081700 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/01/2015

Tại sao MAC Ethernet 100-Gbps và PHY IP Core RX thả gói trong chế độ lưu trữ và chuyển tiếp?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Ethernet MAC 100-Gbps và PHY IP Core phiên bản 13.1, giao diện RX có thể thả các gói ở chế độ lưu trữ và chuyển tiếp.

  Độ phân giải

  Sự cố này được khắc phục từ phần mềm phiên bản 14.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

  FPGA Arria® V GZ
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.