ID bài viết: 000081654 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể khởi động một thiết bị Excalibur từ flash trong thiết bị EPC16 không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Có thể, bạn có thể khởi động một thiết bị Excalibur từ flash trong thiết bị EPC16. Tuy nhiên, để có quyền truy cập trực tiếp vào flash khi đặt lại, điều này là cần thiết để khởi động từ flash, các chân TM0 và TM1 của thiết bị EPC16, cả hai cần được kết nối với logic '0', làm cho TM[1..0] = "00". Điều này sẽ vô hiệu hóa bộ điều khiển flash của EPC16, sau đó tri-ghim mà nó sử dụng để truy cập flash và giải phóng chúng để truy cập flash ngoài.

Tuy nhiên, lưu ý rằng để lập trình EPC16 qua JTAG, hoặc để sử dụng EPC16 cho cấu hình nối tiếp, TM[1.0] phải bằng "10". Vì vậy, một bo mạch PC là để hỗ trợ cả khởi động từ flash và lập trình JTAG EPC16 hoặc cấu hình nối tiếp thụ động, phải kết hợp một đầu nhảy cho TM1 để nó có thể được kết nối với logic -1- hoặc logic -0- để hỗ trợ cả hai chế độ.

Đồng thời lưu ý rằng TM1 không thể được chuyển đổi trong khi thiết bị đang chạy. Để chuyển EPC16 giữa khởi động từ chế độ flash và chế độ người dùng bình thường, công suất trước tiên phải được tắt trước khi thay đổi trạng thái logic của các chân EPC16 TM1 và TM0.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Excalibur™

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.