ID bài viết: 000081584 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 15/10/2012

Cảnh báo (205010): Mô hình IBIS cho chân tại chân gói <location> không khả dụng</location>

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo sau đây khi tạo các mô hình IBIS cho Arria® II GX khi sử dụng các tính năng được hiển thị dưới đây:

  • Tiêu chuẩn I/O: 3.0V LVTTL
  • Chấm dứt chuỗi: 50 ohm (không hiệu chỉnh)
  • Bật điốt kẹp PCI

  Mô hình IBIS cho sự kết hợp giữa các bài tập I/O này không có sẵn trong phiên bản phần mềm Quartus® II 12.0sp2 và cũ hơn.  Mô hình IBIS cho sự kết hợp I/O này có sẵn trong mô hình IBIS chung cho các thiết bị Arria II GX có thể được tải xuống từ Altera mẫu IBIS.

  Độ phân giải

  Tháo gán điốt kẹp PCI khỏi các loại I/O này để cho phép tạo mô hình IBIS khỏi phần mềm Quartus II.  Sau đó, bạn có thể phục hồi điốt kẹp PCI trong dự án Quartus II của bạn và sử dụng mô hình cho I/O này từ mô hình IBIS thiết bị Arria II GX chung.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® II GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.