ID bài viết: 000081518 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Thiết bị Arria II GX sẽ bị hỏng nếu không tuân thủ các yêu cầu trình tự nguồn trong Hướng dẫn kết nối chân dòng thiết bị Arria II của thiết bị?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không, thiết bị Arria® II GX sẽ không bị hỏng nếu không tuân theo các yêu cầu trình tự nguồn.

   

  Nguyên tắc Kết nối Chân thiết bị Arria II (PDF) cho biết bạn phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho VCC trước khi VCCCB bắt đầu phát triển để hỗ trợ dòng khởi động ICCCB theo báo cáo của Công cụ ước tính công suất sớm (EPE).

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.