ID bài viết: 000081439 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để đặt Marvel 88E111 Ethernet PHY thành chế độ giao diện RGMII trên Bộ phát triển Cyclone iv GX FPGA?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Cài đặt mặc định của Bộ Cyclone® phát triển FPGA IV GX được đặt thành chế độ giao diện SGMII. Ethernet Marvel 88E111 PHY giao diện thiết bị Cyclone IV GX với RGMII, vì vậy bạn phải ghi đè lên các cài đặt giao diện thông qua thanh ghi MDIO của thiết bị PHY. Để đặt nó về chế độ giao diện RGMII, hãy làm theo quy trình dưới đây.

Ghi 0xB vào HWCFG_MODE (Đăng ký 27, bit[3:0])
Ghi 0x1 cho RGMII nhận được Kiểm soát thời gian (Đăng ký 20, bit[7])
Ghi 0x1 điều khiển thời gian truyền RGMII (Đăng ký 20, bit[1])
Ghi 0x1 đặt lại (Registe 0, bit[15] , Bit Tự xóa)

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.