ID bài viết: 000081438 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Thông số kỹ thuật cho "tai" hoặc các góc bình phương của sên đất cho gói EQFP 144 chân là gì?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Thông số kỹ thuật cho "tai" hoặc các góc bình phương của sên mặt đất cho gói EQFP 144 chân có thể được tìm thấy ở đây.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® III

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.