ID bài viết: 000081400 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao kết quả kiểm tra chất lượng cho PCN1105: Giới thiệu thay đổi Vật liệu "Xanh" và Tài liệu hóa đơn cho thiết bị Cyclone II và MAX II không bao gồm tất cả các thiết bị bị ảnh hưởng?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Kết quả kiểm tra chất lượng cho PCN1105: Việc giới thiệu tài liệu "Xanh" và thay đổi Vật liệu hóa đơn cho Thiết bị Cyclone II và MAX II (PDF) không bao gồm tất cả các thiết bị bị ảnh hưởng.  Altera sử dụng thiết bị chết lớn nhất cho các mục đích thẩm định cho PCN1105 vì thiết bị này có nhiều liên kết dây nhất cho gói tương ứng của họ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

CPLD MAX® II
FPGA Cyclone® II
CPLD MAX® II Z
CPLD Intel® MAX® II G

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.