ID bài viết: 000081364 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 22/08/2012

Cảnh báo: Không thể tạo tệp cho công cụ ViewDraw EDA - dòng thiết bị không được hỗ trợ trong ViewDraw Flow

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Bạn thấy cảnh báo này khi bạn sử dụng phần mềm Quartus® II để tạo các biểu tượng ViewDraw cho Arria® II GX, Cyclone® III, Stratix® III hoặc các dòng thiết bị mới hơn.

 

Altera hỗ trợ tạo biểu tượng ViewDraw cho công nghệ 65nm và 40nm cũng như các thiết bị mới hơn.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® III
FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.