ID bài viết: 000081285 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 01/01/2015

Tôi có thể kết nối chân VREFC của mình trên thiết bị APEX II của mình với 1,5 V nếu tôi không sử dụng điện áp được tham chiếu tiêu chuẩn I/O không?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có thể, VREFC bạn có thể kết nối chân của ngân hàng cụ thể với 1,5 V nếu VCCIO cho ngân hàng đó là 1,5 V và ngân hàng không sử dụng tiêu chuẩn I/O được tham chiếu bằng điện áp.

   

  Trong tất cả các tình huống khác, bạn nên kết nối chân VREFC như mô tả trong APEX chân II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Apex™ II

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.