ID bài viết: 000081211 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Có vấn đề nào đã biết với cài đặt tốc độ nghiêng DCLK cho Cyclone III trong phần mềm Quartus II phiên bản 7.1 không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có vấn đề với cài đặt tốc độ nghiêng DCLK cho Cyclone® III trong phần mềm Quartus® II phiên bản 7.1. Phần mềm đặt không chính xác tốc độ nghiên cứu DCLK chậm hơn trong chế độ người dùng cho sơ đồ cấu hình nối tiếp chủ động Cyclone III (AS) và cấu hình song song hoạt động (AP). Tốc độ nghiêng DCLK là chính xác trong quá trình cấu hình. DCLK có chế độ người dùng quay chậm hơn so với trong quá trình cấu hình. Khi hoạt động chính xác, tốc độ nghiêng DCLK nên không thay đổi giữa cấu hình và chế độ người dùng.

Với phiên bản 7.1, tác động đến hiệu suất thiết kế phụ thuộc vào tần số (Fmax) của giao diện thiết kế với thiết bị flash và thiết kế bo mạch.  Càng gần thiết kế về các thông số kỹ thuật thiết kế tối đa, tác động hiệu năng càng có khả năng xảy ra.

Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến thiết kế của bạn nếu bạn sử dụng giao diện flash trong chế độ người dùng với Cyclone lược đồ cấu hình III AS hoặc AP.

Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu với phần mềm Quartus II phiên bản 7.1 SP1.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.