ID bài viết: 000081090 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể tìm thấy thông tin chi tiết giao diện kênh định cấu hình lại động cho Arria II GZ ở đâu?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Chi tiết giao diện kênh định cấu hình lại động cho Arria® Thiết bị II GZ sẽ được thêm vào bản sửa đổi trong tương lai của Lưu ý Ứng dụng AN-558: Triển khai Cấu hình lại động trong Arria II ( PDF).

Cho đến khi thông tin chi tiết giao diện kênh được xuất bản trong AN-558, vui lòng tham khảo Chương 5 "Định cấu hình lại động Stratix® Thiết bị IV" của Stratix tập sổ tay thiết bị IV GX tập 2 (PDF). Phần "FPGA giao diện kênh thu phát kết cấu mới" có thể được sử dụng cho Arria II GZ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Arria® II GZ

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.