ID bài viết: 000081033 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 14/08/2014

Tại sao các cổng mem_dbi_n hai chiều được tạo ra khi tùy chọn 'Kích hoạt ghim DM' được chọn trong bộ điều khiển Arria DDR4 10?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể thấy hai chiều mem_dbi_n các cổng tiếp xúc khi bạn tạo Arria® điều khiển DDR4 10 với tùy chọn 'Bật chân DM' được chọn bên trong GUI Danh mục IP.

  Ở DDR4, các tính năng mặt nạ dữ liệu (DM) và đảo ngược bus dữ liệu (DBI) chia sẻ cùng một chân, nhưng không thể bật cùng một lúc. Khi tính năng DM hoặc DBI được chọn, hai chiều mem_dbi_n các cổng sẽ được tiếp xúc.

  Độ phân giải

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.