ID bài viết: 000081032 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Các thiết MAX V và MAX II hỗ trợ giao diện 3.0V không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

MAX® V và MAX II không hỗ trợ VCCIO 3.0V.  Tuy nhiên, khi sử dụng VCCIO 3,3V trong các thiết bị này, mức điện áp chân đầu vào và đầu ra sẽ tương thích với các thiết bị 3.0V.

Bạn nên đảm bảo khả năng tương thích bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật điện I/O của thiết bị.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

CPLD MAX® V
CPLD MAX® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.