ID bài viết: 000080842 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/01/2019

Tại sao Ethernet 100G Độ trễ thấp Intel® FPGA IP lỗi thời gian trên Intel® Stratix® 10 FPGA?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® 100G Ethernet Độ trễ thấp cho Arria® 10 và Stratix® V
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Khi sử dụng Intel® FPGA IP Ethernet 100G Độ trễ thấp với chế độ RSFEC và/hoặc KR được bật trên Intel® Stratix® 10 FPGA, bạn có thể quan sát thấy các vi phạm thời gian.

  Độ phân giải

  Để xử lý các vi phạm thời gian này khi sử dụng Intel® Quartus® Prime phiên bản 18.0 hoặc 18.1:

  • A.Kiểm tra các Ethernet 100G Độ trễ thấp Intel® FPGA IP Vị trí sử dụng Quartus Prime Chip Planner.
   • Nếu bất kỳ khối cứng nào trong lõi theo cách đặt vị trí IP Intel® Stratix® 10 100G, nó có thể tạo ra định tuyến dài và dẫn đến thời gian xấu.
   • Nếu đúng như vậy, vui lòng chọn một bộ thu phát khác khi có thể.
  • b. Hãy thử quét hạt giống để có được kết quả thời gian tốt hơn.

  Vấn đề này đã được cải thiện nhưng không được khắc phục ở phiên bản 19.1 của phiên Intel® Quartus® Prime phiên bản Phần mềm.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.