ID bài viết: 000080820 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/01/2017

Tại sao IP cứng Stratix 10 cho PCI Express, được cấu hình ở chế độ Gen3, nhập trạng thái Khôi phục nhiều lần khi thay đổi tốc độ sang Gen3?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  IP cứng Stratix® 10 L-Tile cho lõi PCI Express® được cấu hình ở chế độ Gen3 có thể trải qua nhiều chu kỳ Khôi phục khi thay đổi tốc độ sang Thế hệ thứ 3.  Sau một vài chu kỳ Khôi phục, liên kết sẽ ổn định ở trạng thái L0.  Liên kết ban đầu lên đến Thế hệ thứ 3 không bị ảnh hưởng. Chu kỳ Phục hồi chỉ xảy ra trong những thay đổi tốc độ tiếp theo sau khi đào tạo liên kết ban đầu với Thế hệ thứ 3.

  Độ phân giải

  Vấn đề này không được khắc phục trong L-Tile.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.