ID bài viết: 000080771 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/10/2020

Tại sao hệ thống báo cáo lỗi hết thời gian hoàn thành PCIe* trên một liên kết sử dụng IP cứng Intel® Stratix® 10 cho PCI Express trong thiết bị Intel® Stratix® 10 L và H-Tile?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 20.2, bạn có thể thấy lỗi Hết thời gian hoàn thành trên liên kết PCIe sử dụng IP cứng Intel® Stratix® 10 cho PCI Express trong các thiết bị Intel® Stratix® 10 L và H-Tile.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục sự cố này tồn tại ở phiên bản 20.2 của phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro.

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên Intel® Quartus® mềm Prime Pro phiên bản 20.3 trở lên.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.