ID bài viết: 000080755 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/04/2015

Tôi có thể tìm thấy ví dụ thiết kế Fin Actuator trong Sách trắng phần cứng trong Vòng lặp ở đâu?

Môi Trường

 • DSP Builder for Intel® FPGAs Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Sách trắng sau đây đề cập đến một thiết kế ví dụ về bộ truyền động fin, nhưng không có hướng dẫn nào về nơi tìm thấy nó:

   

  http://www.altera.com/literature/wp/wp-01208-hardware-in-the-loop.pdf

  Độ phân giải

  Tệp zip đính kèm có ví dụ về bộ truyền động fin được thảo luận trong sách trắng.

  Ví dụ về Bộ truyền động Fin

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Arria® GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.