ID bài viết: 000080737 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 12/09/2012

MiF Streamer của Bộ điều khiển Định cấu hình lại có hỗ trợ các chế độ địa chỉ từ và byte trong Stratix V GX không?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có, MiF Streamer của Bộ điều khiển Định cấu hình lại hỗ trợ các chế độ địa chỉ từ và byte trong Stratix V GX.

  Địa chỉ byte là chế độ mặc định. Để thay đổi chế độ địa chỉ trong MIF Streamer, sửa đổi bit [1] của Offset Đăng ký MIF nội bộ mô-đun Streamer 0x1 chi tiết bên dưới.

  Bảng 1. Offset đăng ký MIF nội bộ của mô-đun Streamer
  Mô tả tên đăng ký R/W bit offset
  0x1 [1] Chế độ địa chỉ RW MIF Chỉ định chế độ địa chỉ MIF
  1 = giải quyết từ
  0 = địa chỉ byte

  Quartus 12.0 và các phiên bản trước đó của Hướng dẫn Sử dụng Bộ thu phát PHY không ghi lại cách thay đổi chế độ địa chỉ và sẽ được cập nhật trong bản phát hành trong tương lai. Để biết thêm thông tin về bộ điều khiển định cấu hình lại, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Sử dụng Bộ thu phát PHY IP .

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® V

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.