ID bài viết: 000080714 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/08/2012

Tri Primitive có hoạt động chính xác khi tôi chọn chân bus thành ba trạng thái khi không được sử dụng trong siêu chức năng Parallel Flash Loader không?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Các phiên bản phần mềm Quartus® II thông qua 10.0 SP1 không triển khai Tri Primitive cho các chân giao tiếp với các chân với thiết bị bộ nhớ flash như flash_addr[*] khi các chân bus tùy chọn đến ba trạng thái khi không được sử dụng trong siêu chức năng Parallel Flash Loader được kích hoạt.

  Độ phân giải

  Sử dụng phần mềm Quartus II phiên bản 10.1 trở lên.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  CPLD MAX® II

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.