ID bài viết: 000080670 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/05/2019

Các biến thể 25G của interlaken (thế hệ thứ 2) Intel® FPGA IP được hỗ trợ trên các bộ phận Intel® Stratix® 10 E-tile Engineering Sample (ES) không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Interlaken (Thế hệ thứ 2)
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Các biến thể 25G của lõi Intel® FPGA IP Interlaken (thế hệ thứ 2) không được hỗ trợ trên các bộ phận Intel® Stratix® 10 TX và MX E-tile Engineering Sample (ES).

  Độ phân giải

  Sự cố này sẽ không được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Phần mềm Intel® Quartus® Prime, không có giải pháp nào khả dụng.

  Các bộ phận silicon E-tile sản xuất phải được sử dụng.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.