ID bài viết: 000080639 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/01/2019

Tại sao Signal Tap Logic Analyzer không báo cáo ước tính tài nguyên?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong phiên bản Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 18.1 và cũ hơn, bạn có thể thấy việc sử dụng ALM và việc sử dụng Bộ nhớ cho phiên bản Signal Tap không khả dụng.

   

  Độ phân giải

  Báo cáo này dự kiến sẽ được gỡ bỏ khỏi phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro. Bạn có thể kiểm tra việc sử dụng tài nguyên phiên bản Signal Tap trong báo cáo tổng hợp.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.