ID bài viết: 000080594 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 06/10/2020

Tham số (272006) Lỗi IMPLEMENT_IN_LES chỉ có thể được đặt TẮT cho dòng thiết bị Intel® Stratix® 10

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 20.3, khi sử dụng FIFO Intel® FPGA IP, bạn có thể thấy lỗi này nếu thực hiện khởi tạo thủ công IP và đặt tham số use_eab thành TẮT.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy đặt tham use_eab của bạn thành BẬT.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.