ID bài viết: 000080532 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Khi chọn tản nhiệt cho gói không nắp Arria II GX, tôi có cần quan tâm đến bất kỳ tụ điện vô hiệu hóa khớp nối tiếp xúc nào không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không có tụ điện khớp nối tiếp xúc trên chất nền trên Arria® II GX trong gói không có nắp.

Bạn nên tuân theo các hướng dẫn trong AN-358: Quản lý nhiệt cho FPGAs mềm (PDF)để thiết kế tản nhiệt cho các gói không nắp.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Arria® II GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.