ID bài viết: 000080418 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/06/2020

Tại sao hộp thoại Nâng cấp thành phần IP trong phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 19.4 yêu cầu IP Intel® FPGA P-Tile cho PCI Express* phiên bản 19.3 được nâng cấp?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP cứng Avalon-MM Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • IP cứng Avalon-ST Intel® Stratix® 10 cho PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Do sự cố, IP Intel® FPGA P-Tile cho PCI Express* phiên bản 19.3 yêu cầu nâng cấp thủ công trước khi bạn có thể biên dịch trong phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.4 trở lên.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy mở IP Intel® FPGA P-Tile cho PCI Express* trong phần mềm Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro phiên bản 19.4 Trình thiết kế nền tảng và hồi quy.

  Sự cố này đã được khắc phục bắt đầu từ Intel® Quartus® mềm Prime phiên bản Pro 20.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.