ID bài viết: 000080287 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 12/02/2015

Tại sao tôi thấy lỗi giấy phép cho Trình biên dịch Arm* C khi biên dịch từ dòng lệnh?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong SoC EDS command shell, giấy phép Intel FPGA Edition Arm C Compiler (ArmCC) có thể không được đặt bởi các công cụ biên dịch Arm.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy đặt các biến môi trường sau đây trong soC EDS command shell trước khi biên dịch hoặc chạy thực hiện: (cú pháp được hiển thị là dành cho BASH):


  xuất ARMCC5_CCOPT=--tool_variant=altera
  xuất ARMCC5_ASMOPT=--tool_variant=altera
  xuất ARMCC5_FROMELFOPT=--tool_variant=altera
  xuất ARMCC5_LINKOPT=--tool_variant=altera


  Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành SoC EDS trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA SoC Arria® V ST
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.