ID bài viết: 000080216 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể giả định GNDA là đường trở lại của VCCA và VCCD_PLL?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, bạn không thể cho rằng GNDA là đường trở lại của cả VCCA và VCCD_PLL. GNDA chỉ là đường trở lại của VCCA. VCCD_PLL là nguồn điện kỹ thuật số và có đường dẫn hoàn trả mặt đất khác.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Cyclone® III
FPGA Cyclone® IV E
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® III LS

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.