ID bài viết: 000080057 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 29/09/2014

Không thể tạo lõi IP LVDS SERDES mềm ở chế độ x1 hoặc x2 cho MAX 10

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Trong bản cập nhật phần mềm Quartus® II phiên bản cập nhật 14.0 2, lõi IP LVDS SERDES mềm không tạo ra cho x1 hoặc x2 chế độ với thiết MAX® 10.

  Độ phân giải

  Bạn phải sử dụng Altera® siêu chức năng I/O (GPIO) Lite dành cho mục đích chung để tạo ra chế độ x2 và thanh ghi I/O nhanh để tạo x1 chế độ cho MAX® 10.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong bản phát hành trong tương lai của Quartus Phần mềm II.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  CPLD MAX® II

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.