ID bài viết: 000080016 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có quyền truy cập vào các vị trí bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ mẫu dữ liệu ghi được sử dụng để hiệu chỉnh cho DDR, DDR2, Bộ điều khiển hiệu suất cao DDR3 hoặc Altmemphy trong chế độ người dùng không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Ngân hàng bộ nhớ 0, hàng 0 và cột địa chỉ dữ liệu hiệu chỉnh 0 đến 55 cửa hàng. Bạn có quyền truy cập vào các vị trí bộ nhớ này trong chế độ người dùng.

Nếu bạn đặt lại bộ điều khiển, quá trình hiệu chỉnh sẽ bắt đầu lại và bạn sẽ mất dữ liệu ở các vị trí bộ nhớ được đề cập ở trên vì dữ liệu hiệu chỉnh sẽ được viết lại.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

FPGA Cyclone® III
FPGA Arria® GX
FPGA Stratix® II GX
FPGA Stratix® II
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® III
FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV E

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.