ID bài viết: 000079994 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Các Altera IBIS có hỗ trợ tiêu chuẩn I/O 1.5V PCML không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Không, Altera® IBIS không hỗ trợ tiêu chuẩn I/O 1.5V PCML. Tất cả Altera mô hình IBIS chỉ có thể được sử dụng cho mục đích I/Os chung. Vì tiêu chuẩn PCML 1,5V được sử dụng cho các chân HSSI trong các ngân hàng thu phát của thiết bị Stratix® GX, Stratix II GX, Stratix IV GX, Stratix IV GT, Cyclone® IV GX, Arria® GX và Arria II GX, mô hình 1,5V PCML IBIS không được hỗ trợ.

Đối với mô hình hóa tiêu chuẩn 1,5V PCML cho các chân HSSI trong ngân hàng thu phát, Altera cung cấp các mô hình HSPICE được mã hóa có độ chính xác cao tại CÁC Mô hình LẠC HẬU CHO các thiết bị Altera.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 8 sản phẩm

FPGA Arria® GX
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Arria® II GX
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® II GX
FPGA Stratix® GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.