ID bài viết: 000079989 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Trong biểu đồ bo mạch phát triển Cyclone III F780, có phải điểm V1, V2, V3, V4, V5 trong bảng POWER2 có cùng điểm với V1, V2, V3, V4, V5 trong bảng DDR2 SDRAM POWER & TERM không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Trong môi trường Cyclone® Biểu đồ bo mạch phát triển III F780, các điểm V1, V2, V3, V4, V5 trong bảng POWER 2 và các điểm V1, V2, V3, V4, V5 trong bảng DDR2 SDRAM POWER & TERM không phải là cùng một điểm điện.

V1, V2, V3, V4, V5 trong bảng POWER 2 được kết nối với J13 trên bảng người dùng IO & Bộ kết nối. Đối với V1,V2,V3,V4,V5 trong bảng DDR2 SDRAM POWER & TERM, bạn có thể theo dõi tên mạng của điểm trong biểu đồ để xem nó được kết nối ở đâu.

Ví dụ,
DDR2BOT_CKE -> V1
DDR2BOT_WEn -> V2
DDR2BOT_RASn -> V3
DDR2BOT_ODT -> V4
DDR2BOT_BA2 -> V5

Bạn có thể xác minh điều này trong tệp bố trí bo mạch phát triển bằng các công cụ phần mềm PCB.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Cyclone® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.