ID bài viết: 000079953 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/08/2013

Phần cứng ALTASMI_PARALLEL hỗ trợ thực thi lệnh 4BYTEADDREX cho các thiết bị cấu hình EPCQ256 không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Trong phần mềm Quartus® II phiên bản 13.0 SP1 và trước đó, siêu chức năng ALTASMI_PARALLEL không cung cấp cách để đưa lệnh 4BYTEADDREX lên thiết bị cấu hình EPCQ256.  Hướng dẫn này là bắt buộc để thoát khỏi chế độ địa chỉ 4 byte sau khi nó đã được nhập thông qua hướng dẫn 4BYTEADDREN.

Điều này chỉ quan trọng nếu sử dụng dòng thiết bị Altera® cũ hơn thế hệ 28 nm (như thiết bị Stratix® IV) để định cấu hình từ thiết bị cấu hình EPCQ256. Các dòng thiết bị cũ hơn 28 nm yêu cầu thiết bị cấu hình EPCQ256 ở chế độ địa chỉ 3 byte để cấu hình thành công.

Độ phân giải

Bản vá sau cho phần mềm Quartus II phiên bản 13.0 bổ sung một cổng vào siêu chức năng ALTASMI_PARALLEL giúp tạo điều kiện thực thi lệnh 4BYTEADDREX.

Chức năng này dự kiến sẽ được kết hợp trong phiên bản trong tương lai của phần mềm Quartus II.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 9 sản phẩm

FPGA Stratix® III
FPGA Stratix® IV E
FPGA Arria® II GX
FPGA Arria® II GZ
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Cyclone® III
FPGA Cyclone® III LS
FPGA Cyclone® IV GX
FPGA Cyclone® IV E

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.