ID bài viết: 000079921 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/11/2011

Vi phạm thời gian ghi ở 550MHz cho Bộ điều khiển QDR II và QDR II SRAM với UniPHY

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Các thiết kế nhắm Stratix V ở 550MHz có thể sản xuất vi phạm thời gian ghi.

  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục sự cố này.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® V

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.