ID bài viết: 000079915 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 10/10/2011

Kiểm tra tuân thủ PCI Express không tạo ra mẫu tuân thủ gen2

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả

  Chức năng PCI Express MegaCore không tạo ra Gen2 mẫu tuân thủ để thực hiện IP cứng trong Stratix IV Thiết bị GX vì mạch đặt lại IP cứng đang giữ bộ thu phát trong cài đặt lại.

  Vấn đề này ảnh hưởng đến việc triển khai IP cứng của PCI Express Nhắm mục tiêu theo chức năng MegaCore Stratix thiết bị IV GX sử dụng đặt lại lược đồ cho < >.v hoặc .vhd MegaCore như mô tả về chương "Đặt lại và đồng hồ" của Hướng dẫn sử dụng Trình biên dịch PCI Express. (Nó không ảnh hưởng đến <>_plus.v hoặc .vhd MegaCore chức năng).

  Độ phân giải

  Giải pháp là sửa đổi định nghĩa của tín rx_digitalreset_serdes hiệu trong < từ >.v hoặc .vhd khi chạy bài kiểm tra tuân thủ. cho thấy sự sửa đổi bắt buộc để kiểm tra tuân thủ và định nghĩa cho hoạt động bình thường.

  Định nghĩa về khả rx_digitalreset_serdes kiểm tra tuân thủ và Hoạt động bình thường
  // Use this assignment for compliance testing assign rx_digitalreset_serdes = rc_rx_digitalreset; // Use this assignment for operation in non-compliance mode assign rx_digitalreset_serdes = rc_rx_digitalreset | rst_rxpcs;

  Ngoài ra, bit bảo lưu test_in (test_in[32]) phải được định nghĩa là đầu vào vào mạch đặt lại để chỉ ra rằng DUT đang thực hiện bài kiểm tra tuân thủ. Khi nào test_in[32] đặt thành 1, phần của mạch đặt lại giới thiệu lỗi tuân thủ được bỏ qua. Khi bit này được đặt thành 0, PCI Express Chức năng MegaCore hoạt động ở chế độ vận hành bình thường.

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản 10.1 của PCI Express MegaCore Chức năng.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix® IV

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.