ID bài viết: 000079908 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 02/12/2016

Tôi có thể tìm bộ tùy chỉnh tạo tệp BSDL tiền cấu hình và sau cấu hình cho các thiết bị Stratix IV GX, Stratix IV GT, Stratix IV E, Arria II GX và HardCopy® III ở đâu?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Đối với Stratix® IV GX, Stratix IV GT, Stratix IV E, Arria® II GX và HardCopy® III, các thiết bị BSDL tạo cấu hình trước và hậu cấu hình hiện được tạo và tùy chỉnh trong phần mềm Quartus® II.

Để tạo tệp BSDL trong phần mềm Quartus II:

1) Trên menu Bài tập, nhấp vào Cài đặt.
2) Trong danh sách Danh mục, chọn Cấp bo mạch trong Cài đặt công cụ EDA.
3) Trong hộp quét biên cấp bo mạch, chọn BSDL từ danh sách Định dạng.
4) Nhập hoặc duyệt đến vị trí bạn muốn sử dụng làm thư mục đầu ra cho Tệp BSDL. Vị trí mặc định là < dự án >/bo mạch/bsd.
5) Chọn tệp BSDL cấu hình sẵn hoặc tệp BSDL sau cấu hình.
6) Để tạo tệp BSDL, biên dịch thiết kế.

Để biết thêm thông tin và ví dụ về cách sử dụng kịch bản tcl để tạo tệp BSDL trong phần mềm Quartus II, vui lòng tham khảo Hỗ Altera BSDL.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

FPGA Arria® II GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX
Thiết bị ASIC HardCopy™ III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.