ID bài viết: 000079827 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/10/2013

Tại sao tôi thấy khởi tạo khối bộ nhớ Arria® V M10K không chính xác?

Môi Trường

 • Phần mềm Intel® Quartus® II
 • Bộ thu phát Arria® V IP FPGA Intel® PHY riêng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Quartus® II 13.0sp1 trở về trước, bạn có thể thấy nội dung ban đầu của các khối bộ nhớ Arria® V M10K không chính xác trong phần cứng.

  Vấn đề này cụ thể đối với các trường hợp hai khối RAM một cổng được đóng gói vào một tài nguyên M10K duy nhất trong đó cả hai khối RAM đều cho phép đọc hoặc ghi không đổi (VCC hoặc GND).

  Độ phân giải

  Kết nối tín hiệu cho phép đọc và ghi với tín hiệu động để chúng không bị ràng buộc với VCC hoặc GND.

  Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus® II 15.0.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA SoC Arria® V SX
  FPGA SoC Arria® V ST

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.