ID bài viết: 000079369 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tôi có thể định cấu hình Stratix iii của mình bằng tệp lập trình Mẫu kỹ thuật (ES) không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Không, bạn sẽ không thể định cấu hình một thiết bị Stratix® III sản xuất với tệp lập trình ES và ngược lại. Các thiết bị EP3SL150ES và sản xuất EP3SL150 yêu cầu các tệp lập trình khác nhau.

Lưu ý các thiết bị này có CÁC ID JTAG khác nhau, tham khảo Bảng 13-5 in Kiểm tra quét biên IEEE 1149.1 (JTAG) trong thiết bị Stratix III(PDF).

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.