ID bài viết: 000079356 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/10/2014

Phần mềm Quartus II Arria phiên bản 10 phiên bản 13.1 không hỗ trợ Lõi IP Định cấu hình lại một phần

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Sự cố quan trọng

  Mô tả Nếu bạn sử dụng phần mềm Quartus II Arria phiên bản 10 phiên bản 13.1 để tạo một thiết kế bao gồm IP Định cấu hình lại một phần core, bạn sẽ gặp phải lỗi.
  Độ phân giải

  Không có giải pháp khắc phục. Phần mềm Quartus II Arria bản 10 phiên bản 13.1 không hỗ trợ lõi IP Định cấu hình lại một phần.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.